โครงการวิจัยสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2017

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2017 การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ควบคุมเห็บโค (R.microplus) ในฟาร์มโคนม โคเนื้อและกระบือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG1) เพื่อควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) ในสุนัขเพื่อผลิตในทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การใช้สูตรอาหารสมุนไพร(VTF)ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0