โครงการวิจัยสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2010

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 5S rDNA และความชุกของพยาธิ Trichinella ที่แยกได้จากหนูในจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2010 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Neospora caninum ในสุนัขทางภาคกลางของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การศึกษาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp.ในสัตว์ฟันแทะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0