โครงการวิจัยสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2013

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 0 0 0
2013 การตรวจหาความชุกทางโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Theileria spp. ในโคนมและกระบือปลักในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0