โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2019

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 0 0
2019 การฝึกอบรมผู้นำร่องการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภายใน 1 วัน สำหรับบุคลากรช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จ่ังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การวิจัยเพื่อหาระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เนตสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0