โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2016

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2016 การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เคลื่อนที่ด้วยโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม : หลักสูตรการพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบความจริงเสมือนสำหรับอุดมศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การพัฒนาโปรแกรมพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยเสียง โดยใช้การถ่ายโยงทักษะเดิมไปสู่ทักษะใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาศักยภาพเเละความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 4.0 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 4 0 0
2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และ ประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งประเทศและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2016 การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ฐานข้อมูลของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การใช้สื่อบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0