การวิจัยเพื่อหาระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เนตสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล