โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2015

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 1 0 0
2015 ศึกษาความพึงพอใจ ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่มีต่อหลักสูตร การบริหารจัดการและการให้บริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การประเมินผลหลักสูตรและความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีต่อภาควิชา ที่จบปีการศึกษา 2558 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ผลการใช้หลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 2558 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 ความคิดเห็นของคณุเกี่ยวกับการใช้บริการสื่อสังคมของนักเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนและการสอนโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2015 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้บนความท้าทายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้โดยชี้นำตนเองแตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 1 0 0
2015 การสำรวจการใช้ MOOCs ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูเพื่อสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0