โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2011

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220102006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 1 0
2011 ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนาใบงานฝึกวาดการ์ตูน สำหรับนิสิต ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีก่ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553-2554 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การศึกษาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2011 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอรเน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทยThe Standard Curriculum Development of Computer and Internet Foundation in Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0