โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2009

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 0 0 0
2009 การสร้างบทเรียนบนเว็บวิชาการจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษาสภาพ ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสอนทางไกลของครู-อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปิดของไทย และประเทศฟิลิปปินส์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การจัดการความรู้จากการศึกษาดูงานของนิสิตผ่านบล็อกในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2009 ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์มี่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2549-2551 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 สภาพการใช้และความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อ ของครูในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2009 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 โครงการวิจัยบูรณาการสื่อสุขภาพของทหาร ตำรวจ และประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0