โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2014

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 6 3 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะตามแนวการเรียนรู้โดยชี้นำตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสเลริ์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0