โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2017

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 0 0 0
2017 สถานะและข้อกำหนดในการจัดการเรียนรู้บนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนากรอบสมรรถนะดิจิตอลของบัณฑิตไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 เขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0