ผลของเวย์โปรตีนที่มีต่อสมบัติทางกลิ่น และเคมีกายภาพของนมถั่วเหลือง

Publish Year National Journal 4
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน", วารสารอาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: กลิ่นคาวไข่ในขนม", วารสารอาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร: การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพจากความร้อน", วารสารอาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน", วารสารอาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Investigation of the odor active compounds in soymilk during cooking and whey addition", 1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย