การออกแบบระบบทางความร้อน2

Publish Year National Journal 17
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 2", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 394, มกราคม 2017, หน้า 34-40
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 395, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 35-42
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองแบบการทำงานโรงไฟฟ้าพลังไอนำ้อย่างง่าย โดยวิธีนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, ปีที่ 32, ฉบับที่ 382, มกราคม 2016, หน้า 54-58
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "จำลองการทำงานคอยล์นำ้เย็นแบบไหลสวนทาง โดยใช้อุณหภูมิทางออกควบคุมวาล์วปรับนำ้ระบายความร้อน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 383, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 61-65
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "จำลองแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเรียบ-การไหลทิศทางเดียวกันด้วยวิธีเชิงตัวเลข Runge-Kutta", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 385, เมษายน 2016, หน้า 47-55
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณอุณหภูมิของไหลในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเรียบภายใต้การไหลสวนทางกันด้วยวิธีเชิงตัวเลขของRunge-Kutta", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 386, พฤษภาคม 2016, หน้า 47-55
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองแบบคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางด้วยวิธี Stepwise Integration", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 387, มิถุนายน 2016, หน้า 57-64
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการไหลที่มีต่ออุณหภูมิน้ำเย็น และการเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลขวางที่ใช้แผงขยายฟิล์มน้ำแตกต่างกัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 388, กรกฎาคม 2016, หน้า 47-54
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบสมรรถนะคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางที่ใช้แผงขยายฟิล์มนำ้ต่างกัน 4 แบบ", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 389, สิงหาคม 2016, หน้า 55-61
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลขวาง", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 390, กันยายน 2016, หน้า 37-44
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การประมวลผลและการจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แแบบไหลสวนทาง", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 391, ตุลาคม 2016, หน้า 37-41
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณขนาดคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟลมดูดไหลสาวนทางภาคอุตสาหกรรม", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 392, พฤศจิกายน 2016, หน้า 33-41
2016 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 1", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 393, ธันวาคม 2016, หน้า 35-42
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองแบบการไหลของนำ้ผ่านถังเปิดสองถัง วาล์ว และท่อปล่อย โดยวิธีรุงแง-คุตต้า", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 378, กันยายน 2015, หน้า 43-48
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองแบบการทำงานของเครื่องยนต์กังหันแก๊สด้วยวิธีนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 379, ตุลาคม 2015, หน้า 57-62
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการทำงานของเครื่องแยกฮีเลียมเหลวโดยวิธีนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 380, พฤศจิกายน 2015, หน้า 61-65
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองแบบการอัดอากาศสองตอนพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยวิธีนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 381, ธันวาคม 2015, หน้า 53-57