Journal

Article
การจำลองแบบการอัดอากาศสองตอนพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยวิธีนิวตันราฟสัน
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
32
Issue
381
Year
ธันวาคม 2015
Page
53-57
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-