Journal

Article
จำลองแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเรียบ-การไหลทิศทางเดียวกันด้วยวิธีเชิงตัวเลข Runge-Kutta
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
33
Issue
385
Year
เมษายน 2016
Page
47-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-