Journal

Article
การจำลองการทำงานของเครื่องแยกฮีเลียมเหลวโดยวิธีนิวตันราฟสัน
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
32
Issue
380
Year
พฤศจิกายน 2015
Page
61-65
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-