Journal

Article
การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลขวาง
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
33
Issue
390
Year
กันยายน 2016
Page
37-44
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-