Journal

Article
การประมวลผลและการจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แแบบไหลสวนทาง
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
33
Issue
391
Year
ตุลาคม 2016
Page
37-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-