Journal

Article
การจำลองแบบคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางด้วยวิธี Stepwise Integration
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
33
Issue
387
Year
มิถุนายน 2016
Page
57-64
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-