Journal

Article
การคำนวณอุณหภูมิของไหลในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเรียบภายใต้การไหลสวนทางกันด้วยวิธีเชิงตัวเลขของRunge-Kutta
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
33
Issue
386
Year
พฤษภาคม 2016
Page
47-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-