Journal

Article
จำลองการทำงานคอยล์นำ้เย็นแบบไหลสวนทาง โดยใช้อุณหภูมิทางออกควบคุมวาล์วปรับนำ้ระบายความร้อน
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
32
Issue
383
Year
กุมภาพันธ์ 2016
Page
61-65
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-