แนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของผสมระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตในเฟสของน้ำ

Publish Year International Journal 7
2008 exKamolwan Israkarn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of Waxy Rice Protein Network on Physical Properties of Waxy Rice Flour Composites", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 376-386
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exIsrakarn, Kamolwan, exRattanawattanaprakit, Chantana, "Architectural changes of heated mungbean, rice and cassava starch granules: Effects of hydrocolloids protein-containing envelope", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 67, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 614-622
2007 exWongsasulak, S, exYoovidhya, T, exS. Bhumiratana, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of egg albumen and cassava starch composite network formed by a salt-induced gelation method", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 249-256
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "On the gelation of mungbean starch and its composites", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 658-668
2006 exWongsasulak S., exYoovidhya T., exBhumiratana S., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exMcClements D., exWeiss J., "Thermo-mechanical properties of egg albumen-cassava starch composite films containing sunflower-oil droplets as influenced by moisture content", Food Research International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, เมษายน 2006, หน้า 277-284
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exDit-udom-po S., "Influence of flour type on mechanical properties of calcium-induced egg albumen-flour composite gel", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 0-11
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of physicochemical characteristics of rice flour and cassava starch on the gelation of calcium-induced egg albumen-flour composite.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 223-231
Publish Year National Conference 2
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การเหนี่ยวนำการรวมมวลของไข่ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการทำให้เป็นกรดและเฟอรัสแลคเตท", การประชุมวิชาการครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งต่างชนิดต่อการเกิดเจลประกอบของแป้งถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 กุมภาพันธ์ 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2020 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "โครงข่ายโปรตีนข้าว", Kasetsart University, 2020