Person Image

  Education

  • สด.(โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, -
  • สม.(โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, -
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, -
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, -

  Interest

  โภชนาการเพื่อสุขภาพ , โภชนาการชุมชน , พืชพื้นบ้านเพื่ออาหารเชิงสุขภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารงานโภชนาการ โรงพยาบาลพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
   • ห้อง 21-411 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องห้องปฏิบัติการทางเคมีขั้นสูง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)