Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  carboxylation efficiencyCarica papaya LCell degradationChloroplastColour segmentationcrispnesscultivation conditionsdrought stressElevated CO2 concentrationfield capacityfirmnessFtsHhempHoly basilK95-84Leaf variegationlight response curvemaximum efficiency of PSIIMesophyllmodern agricultureOryzaPalisadephotosynthesisphotosynthesis performance indexquantum efficiencystomatal conductanceThai jasmine riceunripe fruitwater stresswater turgorกระชายกะเพรากัญชงการค้นหายีนการควบคุมสภาพอากาศการคัดเลือกพันธุ์พืชการจัดการธาตุอาหารพืชการจัดการปัจจัยการผลิตพืชการจัดการโรงเรือนการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตพืชการศึกษาการแสดงออกของยีนการสังเคราะห์แสงเกษตรมูลค่าสูงเกษตรสมัยใหม่ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นความต้องการธาตุอาหารเครื่องมือตรวจสอบความกรอบเครื่องหมายดีเอ็นเอแคปไซซินชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีจีโนมิกส์เทวี60ธาตุอาหารพืชนาโนบับเบิลประสิทธิภาพการใช้แสงปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันพริกพฤกษเคมีพิโรธมวลชีวภาพมะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมมะพร้าวนํ้าหอมมะพร้าวน้ำหอมมะละกอส้มตำโมเลกุลเครื่องหมายโรงเรือนเขตร้อนไรสี่ขาฤทธิ์ต้านเบาหวานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสภาวะของน้ำในใบสภาวะขาดน้ำสภาวะเครียดเกลือสรีรวิทยาของพืชสารสำคัญเส้นตอบสนองต่อแสงอ้อยอัตราปุ๋ยอัตราแลกเปลี่ยนแก๊ส

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช, ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การจัดการปัจจัยการผลิตพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง Analytical Development Towards Green Inovation ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าวธัญพืช ชั้น 2 อาคาร -
   • โรงเรือนทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Changes in leaf gas exchange and biomass of Eucalyptus camaldulensis in response to increasing drought stress induced by polyethylene glycolUtkhao W., Utkhao W., Yingjajaval S., Yingjajaval S.2015Trees - Structure and Function
  29(5),pp. 1581-1592
  11
  2Photosynthetic Parameters and Biomass Recovery of a Rice Chromosome Segment Substitution Line with a ‘KDML 105’ Genetic Background under Drought ConditionsHungsaprug K., Utkhao W., Kositsup B., Kasettranun W., Siangliw J.L., Siangliw J.L., Toojinda T., Chadchawan S.2019International Journal of Agriculture and Biology
  22(5),pp. 1197-1204
  2
  3Comparison of fruit texture and aquaporin gene expression in papaya “Khak Nual” cultivated under varying conditionsBurns P., Burns P., Burns P., Saengmanee P., Saengmanee P., Utkhao W., Terdwongworakul A., Thaipong K., Doung-Ngern U., Siripanich J.2023Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  1
  4Mutation mapping of a variegated EMS tomato reveals an FtsH-like protein precursor potentially causing patches of four phenotype classes in the leaves with distinctive internal morphologyDechkrong P., Srima S., Sukkhaeng S., Utkhao W., Utkhao W., Thanomchat P., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Tongyoo P., Tongyoo P.2024BMC Plant Biology
  24(1)
  0