Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  anthocyaninantioxidantantioxidant activitybioactive compoundsbioherbicideCarissa carandas Lchemical compositionsClinacanthus nutansColorCymbopogonDPPHdrought stressflavonoidsGenetic variabilityHibiscus sabdariffaHPLCindigenous vegetableslipid peroxidationlowland ricemedicinal plantsMelastoma malabathricum L.organic acidoxalatephenolicphenolic compoundphenolic compoundsPhotosynthesisphytotoxicplant growth regulatorquantum efficiencyriceroot anatomical traitsalt stressstomatal conductanceTamarindusThai jasmine riceThai jusmine ricethidiazurontotal phenolicupland ricewater deficitwater primroseYieldกรดอินทรีย์กระเจี๊ยบแดงข้าวไร่คลอโรฟิลล์คุณค่าทางโภชนาการเดลฟินิดินผักโขมผักพื้นบ้านพฤกษเคมีมวลชีวภาพมะม่วงหาวมะนาวโห่มะม่วงหาวมะนาวโห่ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารสำคัญ สารกระตุ้นมะหาดไมยราบยักษ์ยีสต์ยีสต์กลุ่ม non-Saccharomycesแยมรงควัตถุโรงเรือนเขตร้อนฤทธิ์การต้านมะเร็งฤทธิ์ต?านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านเบาหวานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากลักษณะรากวิตามินวิธีตะกร้า ไวน์ผลไม้ไร้แอลกอฮอล์สภาวะของน้ำในใบสภาวะขาดน้ำสภาวะเครียดเกลือสรีรวิทยาพืชสัณฐานวิทยาสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารกำจัดวัชพืชธรรมชาติสารชีวภาพกำจัดวัชพืชสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟลาวานสารประกอบฟีนอลิกสารประกอบฟีนอลิกรวมสารโภชนเภสัชสารสกัดด้วยเมทานอลสารเสริมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสุกรเส้นใยหม่อนหว้าออกซาเลตอ้อยอัตราปุ๋ยอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สอัลลีโลพาธีอายุเก็บเกี่ยวแอนโทไซยานิน

  Interest

  สรีรวิทยาพืช, พฤกษเคมี, การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรีย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
   • ห้อง - ชั้น - อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสถาบันสุขภาพสัตว์
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์
   • ห้องหน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • เกษตรกรเพาะปลูกฟ้าทะลายโจร
   • แปลงปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องมือจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
   • ภาควิชาพืชไร่นา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (56)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fruit characters and physico-chemical properties of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) in Thailand—A screening of 13 new genotypesSukkhaeng S., Promdang S., Doung-ngern U.2018Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants
  11,pp. 47-53
  12
  2Nostoc sp. extract induces oxidative stressmediated root cell destruction in mimosa pigra L.Sukkhaeng S., Sanevas N., Suwanwong S.2015Botanical Studies
  56
  5
  3Inhibition of seedling growth in giant mimosa and reduction of mitotic activity in onion root tips caused by cyanobacterial extractSukkhaeng S., Sanevas N., Suwanwong S.2014Chiang Mai Journal of Science
  41(5-1),pp. 1150-1156
  1
  4Allelopathic effects of tamarind husk, lemongrass and citronella residues to suppress emergence and early growth of some weedsSukkhaeng S., Promdang S., Saejiw A., Thanomchat P., Suwanwong S.2023Australian Journal of Crop Science
  17(2),pp. 146-154
  1