Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  BiomassCoffea canephoradrought tolerancedry weightgraftingmethodKhao Thang KwaLeaf photosynthetic potentialmodern agriculturenutrient metabolitesPhotosynthesisPlant nutrients contentPomeloRadiationRainfallroot growthSoil matric potentialVPDกระชายการจัดการธาตุอาหารพืชการจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืชการผลิตพืชการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืชการสังเคราะห์แสงการไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศเกษตรมูลค่าสูงเกษตรสมัยใหม่ข้าวขาวแตงกวาข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานความเข้มแสงความต้องการธาตุอาหารของพืชความต้องการแสงความเป็นกรดด่างของดินชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อมปริมาณธาตุอาหารพืชปริมาณและการกระจายตัวของฝนพลังงานความดันของน้ำในดินมวลชีวภาพมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารแรงดึงระเหยน้ำของอากาศศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบส้มโอสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสารสำคัญสูตรปุ๋ยสูตรและอัตราปุ๋ยอัตราปุ๋ย

  Interest

  ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช, การไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศ, มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร, การจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสวนไม้ผลในเขตภาคใต้ ได้แก่ สวนมังคุด ทุเรียน และปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ตามการร้องขอจากเกษตรกร
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง Analytical Development Towards Green Inovation ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าวธัญพืช ชั้น 2 อาคาร -
   • ห้องห้องปฏิบัติการศึกษาความสัมพันธ์ของพืช และจุลินทรีย์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)