ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Apiculture,Insect BehaviorBioinfomaticsBiological SystematicsBiomassCorn BreedingCorn Seed ProductionField Cornflow cytometryGenome assemblyGenomicsGood Agricultural Practiceshaploid inducerhaploidizationKhao Thang KwaLeaf photosynthetic potentialLeifsonia xyli subsp. xyliModern Agriculturenutrient metabolitesPCRPlant breedingPlant nutrients contentploidyPomeloRatoon stunting diseaseResearch Strategysweatboxtomatoกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาพเครียด (plant stress physiology)กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช (leaf gas exchange)กล้วย รหัสพันธุกรรม เครื่องหมายพันธุกรรมกะเพราการเกษตรสมัยใหม่การควบคุมสภาพอากาศการจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืชการจัดการปัจจัยการผลิตพืชการจัดการระบบสนับสนุนการวิจัยการจัดการโรงเรือนการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืชการจัดลำดับความสำคัญกรอบวิจัยของรัฐการจัดสรรทรัพยากรวิจัยการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์การทิ้งใบการบริหารจัดการวิจัยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปรับปรุงพันธุ์ มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทาน โรคใบด่างมันสำปะหลัง เบโกโมไวรัส โคลนก่อโรคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการผลิตพืชการผลิตพืชมูลค่าในสวนยางพาราการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดการเลี้ยงผึ้งและภมรวิทยาการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืชการสำรวจการไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศกำลังคนด้านการวิจัยเกษตรกรรมแบบแม่นยำเกษตรกรรมริมแม่น้ำโขงเกษตรกรรมสวนยางพาราเกษตรกรรมสวนยางพารา, ประมง, ปศุสัตว์, ไกข้าวขาวดอกมะลิ 105ขาวแตงกวาข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานความต้องการธาตุอาหารของพืชความต้องการแสงความเป็นกรดด่างของดินความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมโครงสร้างพื้นฐานวิจัย"จีโนไทป์ชีวฟิสิกส์ของพืช (Plant BioPhysics)ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อมต้นตอเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับใเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวธาตุอาหารพืชธาตุอาหารพืช (Plant nutrients)บูรณาการบูรณาการการพัฒนาใบขาวอ้อย ความหลากหลายทางพันธุกรรม ยีน leuS ยีน Tuf การตรวจสอบเชื้อ PCR dPCRประมงในสวนยางพาราประสิทธิภาพการใช้แสงปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุลปริมาณธาตุอาหารพืชปศุสัตว์ปศุสัตว์ในสวนยางพาราปัจจัยการผลิตปาล์มน้ำมันปัจจัยการผลิตมังคุดคุณภาพปาล์มน้ำมันมวลชีวภาพมะเขือเทศโรงเรือนเขตร้อนศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสภาวะของน้ำในใบสภาวะขาดน้ำสภาวะเครียดเกลือส้มโออัตราปุ๋ย

Executives


Department (ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)