Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (กฏีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • Doctoral Degree in Biomedical Sciences, University of porto, portugal, 2016

  Expertise Cloud

  AcariacaricideacarologyAromatic coconutBiological controlclimateCocos nucifera L.Diptilomipid mitesdoxorubicindrug combinationFruit covering bagsFungal metabolitesGeometric morphometricHirsutellahopane triterpenoidsin vitro anticancer activityinsect pathogenLight selectiveMammeamarine-derived compoundsmarinederived fungal extractmetabolitesMiteMoisture and air permeabilitymolecular techniquesmorphometryNeosartorya siamensisnon-small cell lung cancerNonwovenspollinatorprediction modelrain precipitationrelative humiditySaraphiasteroidaltemperatureTetranychus urticaeVasatesyieldการควบคุมโดยชีววิธีการคัดเลือกแสงความชื้นสัมพัทธ์ความต้องการธาตุอาหารเชื้อราทำลายแมลงเทคโนโลยีจีโนมิกส์นอนวูฟเวน ถุงห่อผลไม้นาโนบับเบิลปริมาณน้ำฝนปุ๋ยทางใบมดมะพร้าวนํ้าหอมมะพร้าวน้ำหอมมันสำปะหลังแมลงช่วยผสมเกสรแมลงหวี่ขาวยากำจัดศัตรูพืชโรควิทยาของแมลงและการควบคุมกำจัดแมลงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ไรไรศัตรูพืชไรสี่ขาสภาพอากาศสมการทำนายสมบัติการผ่านของน้ำและอากาศสารลดแรงตึงสารลดแรงตึงผิว สารกำจัดศัตรูพืช ข้าวโพดหวานสารไล่อนุกรมวิธานอุณหภูมิ

  Interest

  โรควิทยาของแมลงและการควบคุมกำจัดแมลงด้วยเชื้อจุลินทรีย์

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร National Science Museum, Pathum Thani Province, Thailand.
   • ห้อง 3117 ชั้น 1 อาคารภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   • ห้องภาควิชากีฏวิทยา ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องภาควิชาพืชสวน ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องห้องพิพิธภัณฑ์แมลงสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   • ห้องอาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคารภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   • แปลงทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน
   • เรือนปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antibacterial and antibiofilm activities of tryptoquivalines and meroditerpenes isolated from the marine-derived fungi Neosartorya paulistensis, N. laciniosa, N. tsunodae, and the soil fungi N. fischeri and N. siamensisGomes N., Gomes N., Bessa L., Bessa L., Buttachon S., Buttachon S., Costa P., Costa P., Buaruang J., Dethoup T., Silva A., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Marine Drugs
  12(2),pp. 822-839
  85
  2Sartorymensin, a new indole alkaloid, and new analogues of tryptoquivaline and fiscalins produced by Neosartorya siamensis (KUFC 6349)Buttachon S., Buttachon S., Chandrapatya A., Manoch L., Silva A., Gales L., Bruyère C., Kiss R., Kijjoa A.2012Tetrahedron
  68(15),pp. 3253-3262
  72
  3Antibacterial and antibiofilm activities of the metabolites isolated from the culture of the mangrove-derived endophytic fungus Eurotium chevalieri KUFA 0006May Zin W., May Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Pereira J., Pereira J., Gales L., Gales L., Inácio Â., Costa P., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Phytochemistry
  141,pp. 86-97
  66
  4Bis-indolyl benzenoids, hydroxypyrrolidine derivatives and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus aspergillus candidus KUFA0062Buttachon S., Buttachon S., Ramos A., Ramos A., Inácio Â., Inácio Â., Dethoup T., Gales L., Gales L., Lee M., Costa P., Costa P., Silva A., Sekeroglu N., Rocha E., Rocha E., Pinto M., Pinto M., Pereira J., Pereira J., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Marine Drugs
  16(4)
  51
  5A new ergosterol analog, a new bis-anthraquinone and anti-obesity activity of anthraquinones from the marine sponge-associated fungus Talaromyces stipitatus KUFA 0207Noinart J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Pereira J., Urbatzka R., Freitas S., Lee M., Silva A., Pinto M., Pinto M., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
  15(5)
  45
  6New cyclotetrapeptides and a new diketopiperzine derivative from the marine sponge-associated fungus Neosartorya glabra KUFA 0702Zin W., Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Fernandes C., Fernandes C., Cravo S., Cravo S., Pinto M., Pinto M., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Sekeroglu N., Kijjoa A., Kijjoa A.2016Marine Drugs
  14(7)
  43
  7A new dihydrochromone dimer and other secondary metabolites from cultures of the marine sponge-associated fungi Neosartorya fennelliae KUFA 0811 and Neosartorya tsunodae KUFC 9213Kumla D., Kumla D., Aung T., Aung T., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Inácio Â., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
  15(12)
  36
  8Cytotoxic activity of Secondary Metabolites from Marine-derived Fungus Neosartorya siamensis in Human Cancer CellsPrata-Sena M., Prata-Sena M., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Marques P., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Phytotherapy Research
  30(11),pp. 1862-1871
  34
  9A new meroditerpene and a new tryptoquivaline analog from the algicolous fungus Neosartorya takakii KUFC 7898Zin W., Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Buaruang J., Gales L., Gales L., Pereira J., Pinto M., Pinto M., Silva A., Kijjoa A., Kijjoa A.2015Marine Drugs
  13(6),pp. 3776-3790
  33
  10Neofiscalin A and fiscalin C are potential novel indole alkaloid alternatives for the treatment of multidrugresistant Gram-positive bacterial infectionsBessa L.J., Bessa L.J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Martins R., Martins R., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A., da Costa P.M., da Costa P.M.2016FEMS Microbiology Letters
  363(15)
  27
  11Potential of four marine-derived fungi extracts as anti-proliferative and cell death-inducing agents in seven human cancer cell linesRamos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2015Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
  8(10),pp. 798-806
  26
  12Secondary Metabolites from the Culture of the Marine Sponge-Associated Fungi Talaromyces tratensis and Sporidesmium circinophorumButtachon S., May Zin W., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Kijjoa A.2016Planta Medica
  82(9-10),pp. 888-896
  23
  13Spiculisporic acid E, a new spiculisporic acid derivative and ergosterol derivatives from the marine-sponge associated fungus Talaromyces trachyspermus (KUFA 0021)Kumla D., Kumla D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Singburaudom N., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Natural Product Communications
  9(8),pp. 1147-1150
  22
  14Cytotoxic and Antiproliferative Effects of Preussin, a Hydroxypyrrolidine Derivative from the Marine Sponge-Associated Fungus Aspergillus candidus KUFA 0062, in a Panel of Breast Cancer Cell Lines and Using 2D and 3D CulturesMalhão F., Malhão F., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2019Marine Drugs
  17(8)
  20
  15Bioactive secondary metabolites from a thai collection of soil and marine-derived fungi of the genera neosartorya and aspergillusZin W.W.M., Prompanya C., Buttachon S., Kijjoa A.2016Current Drug Delivery
  13(3),pp. 378-388
  17
  16Marine-derived fungi extracts enhance the cytotoxic activity of doxorubicin in nonsmall cell lung cancer cells A459Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Ramos A., Ramos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Moreira M., Gargiulo D., Gargiulo D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2017Pharmacognosy Research
  9(5),pp. S92-S98
  17
  17Crude extracts of marine-derived and soil fungi of the genus Neosartorya exhibit selective anticancer activity by inducing cell death in colon, breast and skin cancer cell linesRamos A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Pharmacognosy Research
  8(1),pp. 8-15
  16
  18Chemical constituents and antidepressant-like effects in ovariectomized mice of the ethanol extract of alternanthera philoxeroidesKhamphukdee C., Monthakantirat O., Chulikhit Y., Buttachon S., Buttachon S., Lee M., Silva A., Sekeroglu N., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Molecules
  23(9)
  12
  19Can marine-derived fungus Neosartorya siamensis KUFA 0017 extract and its secondary metabolites enhance antitumor activity of doxorubicin? An in vitro survey unveils interactions against lung cancer cellsRamos A.A., Ramos A.A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2020Environmental Toxicology
  35(4),pp. 507-517
  8
  20Geometric Morphometric Analysis and Molecular Identification of Coconut Mite, Aceria guerreronis Keifer (Acari: Eriophyidae) Collected from ThailandButtachon S., Arikit S., Nuchchanart W., Nuchchanart W., Puangmalee T., Puangmalee T., Duanchay T., Jampameung N., Sanguansub S.2022Insects
  13(11)
  4
  21Meroterpenoids from marine microorganisms: Potential Scaffolds for new chemotherapy leadsGomes N., Buttachon S., Kijjoa A.2015Handbook of Anticancer Drugs from Marine Origin
  ,pp. 323-366
  2
  22Toxicity and ovicidal activity of different entomopathogenic fungi, Hirsutella extracts on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)Buttachon S., Zin W.W.M.2022Persian Journal of Acarology
  11(1),pp. 133-143
  1
  23Laboratory-based toxicity of scale insect pathogen Moelleriella raciborskii (Zimm.) (Hypocreales: Clavicipitaceae) crude extracts and isolated compounds against Tetranychus truncatus Ehara (Acari: Tetranychidae)Buttachon S., May Zin W.W., Himaman W., Sinchayakul P., Kijjoa A.2022Systematic and Applied Acarology
  27(6),pp. 1152-1165
  0
  24A new genus, new species and new record of eriophyoid mites (Acari: Diptilomiopidae) from ThailandKonvipasrunag P., Buttachon S.2023Systematic and Applied Acarology
  28(12),pp. 2149-2163
  0