Person Image

  Education

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  12 ValuesEvaluationImpactO-NETProject EvaluationStudentsกรอบความคิดแบบเติบโตการคิดอย่างมีวิจารณญาณการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างฉลาดทางจิตวิทยาการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยทางการศึกษาการส่งเสริมค่านิยม การสอนอย่างฉลาดทางจิตวิทยาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการความเพียรความสนใจในการทำธุรกิจค่านิยม 12 ประการเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพทักษะการเป็นผู้ประกอบการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บุคลิกภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพมาตรฐาน PISA-OECDรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

  Interest

  การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยเชิงปริมาณ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องม.2 ชั้น 5 อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)