Person Image

  Education

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการวิศวกรรมการออกแบบการประเมิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สู่มาตรฐาน PISA-OECD ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักการศึกษา 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อรองรับการทดสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับบุคคล เพื่อส่งเสริมการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนและผู้ปกครอง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0