Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2553
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Adsorption IsothermAgricultural technologyAngle of reposeANNBack-PropagationBanana foamBrown ricecentrifugal fertilizer spreaderCentrifugal spreaderCFDCFD-DEMCoefficient of rolling frictionCoefficient of static frictioncoffeeCompartment-type paddy rice separatorComputational fluid dynamicscornCycloneDEMDEM Simulationdiscrete element methoddoughdryingEffectiveness of separationfinite elementfluidized bedfoam matgreen bananaheat transferIsosteric HeatLIGGGHTSmathematical modelmicrowave heatingmoisture diffusivitymulti-phase flowMulti-phase flow SeparatorPaddy riceparchmentparchment coffeeParticle distributionPore networkpowderการผสมกันของอนุภาคการวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องการไหลหลายสถานะการอบแห้งการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of foods and biomaterials) ขมิ้นชันสกัดข้าวกล้องข้าวเคลือบข้าวเคลือบ/ สมุนไพร/ ฟลูอิไดซ์ข้าวเปลือกข้าวโพดความดันตกคร่อมความดันตกคร่อมสูงสุดความเร็วต่ำสุดความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานกลิ้งเครื่องกระจายปุ๋ยแบบแรงเหวี่ยงเครื่องกระจายแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เครื่องผสมแบบใบกวนเครื่องแยกเครื่องแยกวัสดุ ซอฟต์แวร์ไลท์ไซโคลนด้านล่างแตกร้าวเทคโนโลยีการเกษตรแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใบกวนประสิทธิผลการคัดแยกประสิทธิภาพการแพร่กระจายพลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD)ฟลูอิไดซ์เบดฟลูอิไดซ์เบดว CFDโฟมแมทไฟไนต์เอลิเมนต์ไฟไนอิลิเมนต์มุมกองวัสดุระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบระบบอัจฉริยะรูปร่างอนุภาคไม่คงที่โรงไฟฟ้าวิธีทำแห้งวิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องวิธีวิเคาระห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องวิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM)วิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง ดีอีเอ็มวิธีอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องวิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องสัมประสิทธิก์ ารแพร่สัมประสิทธิ์การแพร่สัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตหมุนอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องอนุภาคไม่ต่อเนื่องอบแห้ง

  Interest

  การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of foods and biomaterials) , พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modelling of moisture diffusion in pores of banana foam mat using a 2-D stochastic pore network: Determination of moisture diffusion coefficient during adsorption processPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2010Journal of Food Engineering
  96(1),pp. 119-126
  20
  2Effects of pore size distribution and pore-architecture assembly on drying characteristics of pore networksPrachayawarakorn S., Prakotmak P., Soponronnarit S.2008International Journal of Heat and Mass Transfer
  51(1-2),pp. 344-352
  11
  3Effect of adsorption conditions on effective diffusivity and textural property of dry banana foam matPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2011Drying Technology
  29(9),pp. 1090-1100
  10
  4Design of Porous Banana Foam Mat to Resist Moisture Migration Using a 2-D Stochastic Pore Network and Its Textural PropertyPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2014Drying Technology
  32(8),pp. 981-991
  4
  5CFD-DEM simulation of fluidization of multi sphere-modeled corn particlesPrakotmak P., Wangchai S.2021Particulate Science and Technology
  1
  6Discrete element simulation of brown rice and paddy rice on shaking separator machinePrakotmak P., Wangchai S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(5),pp. 1007-1018
  0
  7Modeling isosteric heat of banana foam mat using neural network approachPrakotmak P., Wongsuwan H., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2014American Journal of Applied Sciences
  11(8),pp. 1279-1291
  0