Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2553
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Adsorption IsothermAgricultural technologyAngle of reposeANNBack-PropagationBanana foamBladeBrown ricecentrifugal fertilizer spreaderCentrifugal spreaderCFDCFD-DEMCoefficient of rolling frictioncoffeeCompartment-type paddy rice separatorComputational fluid dynamicscornCyclonecyclone separatorDEMDEM LIGGGHTSDEM SimulationDiffusiondiscrete element methoddoughdryingEffectiveness of separationEnergy utilizationfinite elementfluidized bedfoam matGelatinisationgelatinizationGelationGrain (agricultural product)green bananaheat transferIrregular in shapeIsosteric Heatmathematical modelmicrowave heatingMixingMoistureMoisture diffusionmoisture diffusivitymulti-phase flowMulti-phase flow SeparatorOpen-source softwarePaddy ricePaddy-riceparboiled riceparchmentparchment coffeeParticle distributionPore networkpowderPulse flowshrinkageSimulationSnackSoaking conditionsSoaking temperatureSoaking timeSpecific energy consumptionstarchTexturewater diffusivityกล้วยไข่ผงกล้วยผงกาแฟกาแฟกะลาการกระจายตัวของอนุภาคการขนถ่ายวัสดุการตรวจสอบภาคสนามการถ่ายเทความร้อนการบำรังรักษาเชิงป้องกันการผสมการผสมกันของอนุภาคการวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องการไหลหลายสถานะขมิ้นชันสกัดข้าวกล้องข้าวเคลือบความดันตกคร่อมสูงสุดความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันเครื่องผสมแบบใบกวนดีอีเอ็มแตกร้าวใบกวนพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณฟลูอิไดซ์เบดโฟมแมทไฟไนต์เอลิเมนต์ไฟไนอิลิเมนต์ไลท์วิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องสัมประสิทธิ์การแพร่อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องอนุภาคไม่ต่อเนื่องอบแห้ง

  Interest

  การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of foods and biomaterials) , พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มี.ค. 2564 - ม.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 7 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modelling of moisture diffusion in pores of banana foam mat using a 2-D stochastic pore network: Determination of moisture diffusion coefficient during adsorption processPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2010Journal of Food Engineering
  96(1),pp. 119-126
  21
  2Effects of pore size distribution and pore-architecture assembly on drying characteristics of pore networksPrachayawarakorn S., Prakotmak P., Soponronnarit S.2008International Journal of Heat and Mass Transfer
  51(1-2),pp. 344-352
  12
  3Effect of adsorption conditions on effective diffusivity and textural property of dry banana foam matPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2011Drying Technology
  29(9),pp. 1090-1100
  10
  4Design of Porous Banana Foam Mat to Resist Moisture Migration Using a 2-D Stochastic Pore Network and Its Textural PropertyPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2014Drying Technology
  32(8),pp. 981-991
  4
  5CFD-DEM simulation of fluidization of multi sphere-modeled corn particlesPrakotmak P., Wangchai S.2021Particulate Science and Technology
  3
  6Modeling and optimization of moisture diffusion of paddy and brown rice during thermal soakingRattanamechaiskul C., Junka N., Prakotmak P.2023Journal of Food Process Engineering
  1
  7Discrete element simulation of brown rice and paddy rice on shaking separator machinePrakotmak P., Wangchai S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(5),pp. 1007-1018
  0
  8Modeling isosteric heat of banana foam mat using neural network approachPrakotmak P., Wongsuwan H., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2014American Journal of Applied Sciences
  11(8),pp. 1279-1291
  0