Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย

  Expertise Cloud

  coolingcooling padDesiccantEvaporative coolinggreenhouseMilk or Fluid FoodMushroom housePV panelRenewable energyshitakeUHTการกระจายอากาศการทำความเย็นการทำความเย็นแบบระเหยการบำรังรักษาเชิงป้องกันการสั่นสะเทือนการไหลหลายสถานะขับเคลื่อนด้วยตัวเองเขย่าเครือข่ายเครื่องตรวจสอบนมเครื่องผลิตอาหารผสมรวมเครื่องผสมเครื่องม้วนเครื่องย่อยเครื่องแยกวัสดุ เครื่องอัดโคนมโซลาเ๙ลล์ไซโคลนตรวจสอบนมท่อลมผ้าใบนมนมกล่องนมดิบนมหมักแผงPVแผงรังผึ้งพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานทางเลือกมูโคหมักไม่ทำลายระบบถังความเย์นระบบปรับอากาศระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบระบบอัจฉริยะโรงเพาะเห็ดโรงไฟฟ้าโรงเรือนสารดูดความชื้นเห็ดหอม

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)