ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Artificial legBanana foamBiomechatroniccoffeefinite elementGasificationheat transferHeat transfer in packed bedHuman skinHydrogenImpellerIndention TestInnovative two-stage downdraft gasifierIntelligence SystemIsosteric heatKineticsMechanical propertiesmicrowave heatingMilkmushroom houseNONTOXICPalletizing RobotpowderProducer gas qualitypyrolysisTar crackingThai-made irrigation pumpThermodynamic and thermal efficiency analysis in gasificationTMRtorrefactionuhtvibrationกระถินก๊าซชีวภาพการกระจายอากาศการจัดการพลังงานการถ่ายเทความร้อนการทำความเย็นการลดอุณหภูมิห้องการวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องการสั่นสะเทือนการไหลหลายสถานะแก๊สซิฟิเคชั่นแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลลงแก๊สสังเคราะห์ขมิ้นชันสกัดขับเคลื่อนด้วยตัวเองข้าวกล้องข้าวเคลือบแขนกลความดันตกคร่อมสูงสุดความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันเครือข่ายเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องทำความเย็นเครื่องผสมโคนมชีวมวลเชื่อมซินแก๊สตรรกศาสตร์คลุมเครือแตกร้าวทอริแฟกชั่นท่อลมนมนมกล่องผ้าทอผ้าใบแผงรังผึ้งพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณฟลูอิไดซ์เบดโฟมแมทไฟไนต์เอลิเมนต์ไฟไนอิลิเมนต์มะพร้าวมูลโคเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิคส์ไมโครคอนโทรเลอร์ไม่ทำลายระบบปรับอากาศระบบไมโครคอนโทรเลอร์ระบบอัจฉริยะระบบอัตโนมัติโรงเรือนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องวิศวกรรมเครื่องกลสมดุลอุณหพลศาสตร์สัมประสิทธิ์การแพร่หุ่นยนต์หุ่นยนต์เคลื่อนที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติหุ่นยนต์เรียงผลิตภัณฑ์เห็ดหอมอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องอนุภาคไม่ต่อเนื่องอบแห้งอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

ดร. คมกฤษณ์ ชัยโย, อาจารย์

E-Mail: fengkrc@ku.ac.th Tel.034355310 ต่อ 7509


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 178 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 64 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 114 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 30 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 63 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 48 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)