Search Result of "parchment"

About 9 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจำลองการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Preeda Prakotmak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ME-NETT)

หัวเรื่อง:แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการอบแห้งกาแฟกะลา

Img
Img

ที่มา:International Drying Symposium 2012

หัวเรื่อง:แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลของการอบแห้งกาแฟ: การคำนวณสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำในส่วนประกอบเมล็ดกาแฟโรบัสตา

Img

Researcher

ดร. ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of foods and biomaterials) , พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

Resume

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)