Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2537
  • ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  amuletattitudeAutomatic Question and Answering systemBackchannelBeauty influencerscategorizationconsolingConversational analysisCosmetic Productethnic groupethnosemanticsfolk taxonomyFrameInformation extraction systemKaloengKoreanlanguage and culturelanguage and culture language maintenanceMonMon languagenamingnative vegetableNative vegetablesnurseNyopatterns of speech actsPhu Thaisemantic featuresemantic fieldSemanticsseriessound symbolismspeaking proficiencyspeech actspeech actsstrategyThai Concept FrameWord FormationYoiYoutubeกฎหมายรัฐธรรมนูญกลวิธีกลวิธี วัจนกรรมเสียดสี ความตลกขบขัน การละเล่นพื้นบ้านกลวิธีทางภาษาการขยายความหมายการขยายหน้าที่การจัดกลุ่มทางความหมายการจัดประเภทการตั้งชื่อการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาตร์การปนภาษาอังกฤษการแปร เสียงวรรณยุกต์ ภาษาญ้อ สระบุรี สกลนครการแยกประเภทแบบชาวบ้านการร้องเรียนการรับรู้สีการละเล่นพื้นบ้านการวิเคราะห์บทสนทนาการวิเคราะห์อรรถลักษณ์การสร้างคำการสั่งสอนการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์การให้คําแนะนําเกาหลีเกาหลี เสียงพยัญชนะกัก ผู้เรียนคนไทยข้อคํานึงที่เป็นเหตุจูงใจความตลกขบขันความหมายคำกริยา "ตี"คำเรียกสีไม่พื้นฐานคำหลายความหมายเครื่องสำอางชื่อเดี่ยวไมโครโฟนไทยไทลื้อแนวคิดต้นแบบบทเพลงบริบทบ้านทุ่งหว้าปากผลไม้ผักผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน กระเจี๊ยบ การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ การจัดจำพวกแบบชาวบ้าน การจำแนกประเภท อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ผู้นำทางความคิดด้านความงามผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพจนานุกรม ภาษาไทย ภาษาอาเซียนพระเครื่องเพลง K-popเพลงไทยเดิมภาษาเกาหลีภาษาไทยภาษามอแกนภาษาและวัฒนธรรมวัจนกรรมอรรถศาสตร์ปริชานอารมณ์ขันอุดม แต้พานิชอุปลักษณ์

  Interest

  วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2557 - มี.ค. 2561 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
  • ต.ค. 2553 - ก.พ. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)