Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2537
  • ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 11 13 0 0
  2017 ชื่อคำเรียกสีไม่พื้นฐานของสีเขียวและสีฟ้าในภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ 0 1 0 0
  2017 "ตี" : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 9 0 0 0
  2016 การปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต์) หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2016 การจัดทำพจนานุกรมภาษาอาเซียน+6 ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาทรัพยากรภาษาอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของไทย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2013 การศึกษาชื่อผักพื้นบ้านของไทลื้อในยูนนาน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2013 โครงการฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 1 0 0