ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Augmentative and Alternative CommunicationAutomatic Question and Answering systemCAICALLcategorizationChonge-courseE-coursewaree-learningEnglish as a Lingua FrancaFrameGraphic symbolsiconicityInformation extraction systemKorean Languagelanguage acquisitionLanguage and cultureMonMorphosyntaxMultimedianamingnative vegetableNon-word ReadingQuantifiersReduplicationSemantic compactionSemanticsSpoken ThaiSubjectsyntaxteaching ThaiThaiThai DeafThai languagethai linguisticsThai Picture-Based Communication SystemThai PoetryThai syntaxThai TonesThai vowelsกลสัทศาสตร์การตั้งชื่อการพิสูจน์หลักฐานการสำเหนียกรู้ระบบเสียงการอ่านความบกพร่องทางการเรียนรู้คำกริยาส่วนตัวคำกริยาสาธารณะคำภาษาไทยทฤษฎีตรวจจับสัญญาณทำเนียบภาษาผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน กระเจี๊ยบ การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ การจัดจำพวกแบบชาวบ้าน การจำแนกประเภท อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์พจนานุกรมสารสนเทศภาษากฎหมายภาษาไทยภาษาไทย namingภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษามือไทยภาษาและวัฒนธรรมภาษาวิชาการภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยาภาษาศาสตร์ปริชานภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาสื่อภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน+3 การพัฒนาทรัพยากรภาษา การแปลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระบบการสกัดข้อความระบบแชทบอทระบบถามตอบอัตโนมัติระบบถาม-ตอบอัตโนมัติระบบเสียงรูปเขียนละครโทรทัศน์ละประธานลักษณนามแล้ววงความหมายวัจนกรรม วัจนกรรมชี้นำ คำกริยาชี้นำ ทำเนียบภาษา ภาษากับอำนาจ ภาษาสื่อ ภาษาการเมือง ภาษาวิชาการ ภาษากฏหมาย speech acts directive speech act directive verb language register language and power media language political language academic language legal languag วัจนกรรมเสียดสีวัจนปฏิบัติศาสตร์วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics)วัจนลีลาวัฒนธรรมความศรัทธา อิสลาม สังคมแบบพหุวัมนธรรม อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์วากยสัมพันธ์วากยสัมพันธ์ คำพ้องเสียง คำพ้องรูป ชนิดคำ เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ ภาษาไทย ศัพทการก กริยา thai syntaxวากยสัมพันธ์ข้ามสมัยวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เว็บไซต์ของสถาบันภาษาศาสตร์ฯราชนครินทร์เวลาสนทนา (speech time)เวลาอ้างอิง (reference time)ไวยากรณ์ไวยากรณ์การกศัพท์ภาษาอังกฤษสัทวิทยาสัทศาสตร์อำนาจ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 206 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 101 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 105 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 120 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 24 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)