Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  climate changeCropping calendarDormitoriesfloodGISGully erosionHydraulicsLow-laying areaNDVIremote sensingRoughnessSedimenttap water chargingurbanizationVetiver grassWater comsumptionwater managementWater requirementกลศาสตร์ของไทยการขาดแคลนน้ำการจัดการน้ำการจัดการน้ำบาดาลการจัดเก็บค่าน้ำประปาการใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำการบริหารน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินการปลูกพืชการเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การลดความเสี่ยงความต้องการใช้น้ำด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่างน้ำท่วมแบบจำลองแบบจำลองน้ำบาดาลแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบจำลองสมดุลน้ำประสิทธิภาพการชลประทานปริมาณน้ำในบรรยากาศฝนหลวงภัยแล้งระบบช่วยตัดสินใจลุ่มน้ำเพชรบุรีวอเตอร์ฟรุตปริ้นวิศวกรรมศาสตร์ศักยภาพน้ำบาดาลสปริงเกลอร์หอพักอุทกวิทยา

  Interest

  กลศาสตร์ของไทย, อุทกวิทยา, วิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารตึก8
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)