Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า: วิศวกรรมระบบวัดคุม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2540
  • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า: วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Electrical Engineering: Control System), National Chung Hsing University , Taiwan, 2559

  Expertise Cloud

  African Swine FeverAIair seederAlternative EnergyApplicationArtificial IntelligenceAutonomous underwater vehiclesB100biodieselBiomimeticBroilerCassavaCattle smart farmingconical joss stickControl System and ApplicationControllersCurrent perturbationCurrent perturbationsData analysisdata availabilitydata integritydata privacyData search enginedata securityDC motor controldieselpalmdisease assessmentdroneEmbedded Systementrepreneur prototypeEquations of motionevaporative cooling systemfish robotFish robotsfumigationGenome databasegood practicesHeat stress in cattleimage processingIoTคลาวด์์ความเครียดจากความร้อนในโคค่าความเป็นกรด-ด่างเครื่องใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์เครื่องหยอดเครื่องหยอดลมดูดโคนมโคเนื้อไคโตซานแจ้งเตือนโรคเบื้องต้นชานอ้อยด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่างดีเซลปาล์มโดรนโดรนสองโรเตอร์ การควบคุมเสถียรภาพ การจำลองระบบพลวัต ตู้เพาะปลููกพืืชนกแอ่นกินรังบ้านนกแอ่นกินรังแบบจำลองน้ำบาดาลไบโอดีเซลปริมาณการใช้น้ำปัจจัยทางสภาพอากาศปุ๋ยอินทรีย์แปลงนาแปลงอ้อยผลกระทบของการขาดน้ำผู้ประกอบการต้นแบบแผนที่การเกษตรพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจพืชผักเพลี้ยแป้งฟาร์มโคอัจฉริยะฟาร์มอัจฉริยะฟิล์มมันสำปะหลังมือถือยาสูบระบบควบคุุมระบบทำความเย็นระเหยน้ำระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสืบค้นระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคโรคเต้านมอักเสบโรคพืชเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชันศักยภาพน้ำบาดาลเศรษฐกิจพอเพียงสภาพความเร็วลมต่ำใส้เดือนดินไส้เดือนอินเตอร์เน็ตออฟติงส์อุปกรณ์กำหนดเมล็ดอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะแอนดรอยด์แอนโทไซยานินไอโอทีี

  Interest

  Control System and Application, Smart and Embedded System, Underwater Robotics

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ม.ค. 2560 - ก.พ. 2563 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • ก.ค. 2559 - มี.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารตึก8
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Maneuverability modeling and trajectory tracking for fish robotSuebsaiprom P., Lin C.2015Control Engineering Practice
  45,pp. 22-36
  50
  2Estimating evasive acceleration for ballistic targets using an extended state observerLin Y.P., Lin C.L., Suebsaiprom P., Hsieh S.L.2016IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
  52(1),pp. 337-349
  16
  3Fish-tail modeling for fish robotSuebsaiprom P., Lin C.2012Proceedings - 2012 International Symposium on Computer, Consumer and Control, IS3C 2012
  ,pp. 548-551
  12
  4Undulatory locomotion and effective propulsion for fish-inspired robotSuebsaiprom P., Lin C., Engkaninan A.2017Control Engineering Practice
  58,pp. 66-77
  12
  5Fish robot modeling and simulation: Fish-tail and rigid-body motionSuebsaiprom P., Lin C., Saimek S.2012International Journal of Advancements in Computing Technology
  4(18),pp. 105-114
  10
  6Sliding mode path tracking control for fish-robot under ocean current perturbationSuebsaiprom P., Lin C.2016IEEE International Conference on Control and Automation, ICCA
  2016-July,pp. 972-977
  9
  72-DOF barycenter mechanism for stabilization of fish-robotsSuebsaiprom P., Lin C.2013Proceedings of the 2013 IEEE 8th Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2013
  ,pp. 1119-1122
  7
  8Nonlinear H guidance and control for fish-robotSuebsaiprom P., Lin C.2014IEEE International Conference on Control and Automation, ICCA
  ,pp. 821-825
  3
  9FVSS-Based Secure Database for IoT Cloud PlatformAttasena V., Satiramatekul T., Suebsaiprom P., Engkaninan A., Phadermrod B.20227th International Conference on Digital Arts, Media and Technology, DAMT 2022 and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, NCON 2022
  ,pp. 261-266
  0
  10Swine Body Temperature Monitoring SystemSuebsaiprom P., Satiramatekul T., Engkaninan A.2023Proceeding - 2023 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2023
  ,pp. 188-192
  0