ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Branch ExchangeCloud computingCurrent density distributionData analysisdata availabilitydata integritydata privacyDatabaseElectromagnetic couplingEqual Cost Multi-Path RoutingFinite element methodFish robotgenetic algorithmGenome databaseGray Level Run Length MatrixHysteresis LossesIoTmagnetizationMENTORmodelingNetwork Design AlgorithmNumerical simulationPlant genotypePlant phenotypePrimal-Dual Interior PointproxyQoSQR codeRFIDsecret sharingSelf-Organizing MapSmart farmSoftware engineeringsuperconducting filamentssuperconducting magnetsuperconductorTraffic engineeringUnsupervised neural networkWeb applicationการหาขอบภาพเกษตรอัจฉริยะข้อสอบข้าวข้าวโพดฝักอ่อนไข่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฐานข้อมูลตัวนำยิ่งยวดถดถอยแบบทำซ้ำเทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขนครปฐมประมวลผลภาพพลังงานแสงอาทิตย์ไฟไนต์อิลิเมนต์ไฟร์วอลล์ไฟล์บันทึกการใช้งานเมนเทอร์เมนูโมบายแอพยางก้อนถ้วยรอยร้าวระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสุญญากาศระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems)โรคโรคเต้านมอักเสบโรงเรือนลวดตัวนำยิ่งยวดลายมือโลจิสติกส์วงจรตรรกะวัดความยาววิเคราะห์ผลการสอบวิธีถดถอยซ้ำวิธีไฟไนต์อิเล็กเมนต์วิธีลำดับหนึ่งกับทั้งหมดสุ่มหน้าจอสัมผัสหลักสูตรเห็ดเห็ดนางฟ้าออนไลน์อ้อยอัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาอาหารอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเตอร์เน็ตออฟติงส์อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแอลวีเอสโอเพนซอร์สโอเพ่นซอร์สโอเอสพีเอฟไอโอทีีฮีสโตแกรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

E-Mail: fengvry@ku.ac.th

Tel.: 034-281075 ต่อ 276

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
 • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 131 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 58 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 73 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 36 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)