ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Branch ExchangeCloud computingCurrent Densitycurrent density distributionData analysisData availabilitydata integritydata privacyDatabaseElectromagnetic couplingEqual cost multi-path routingFinite element methodFish robotgenetic algorithmGenome databaseGray Level Run Length MatrixHysteresis LossesIoTmagnetic inductionmagnetizationMENTORmodelingNetwork Design AlgorithmNumerical simulationPlant genotypePlant phenotypePrimal-Dual Interior PointproxyQoSQR codeRFIDsecret sharingSelf-Organizing MapsimulationSmart farmSoftware engineeringSuperconducting Filamentsuperconducting filamentssuperconducting magnetsuperconductorTraffic EngineeringUnsupervised neural networkWeb applicationการหาขอบภาพเกษตรอัจฉริยะข้อสอบข้าวข้าวโพดฝักอ่อนไข่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฐานข้อมูลตัวนำยิ่งยวดถดถอยแบบทำซ้ำเทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขนครปฐมประมวลผลภาพพลังงานแสงอาทิตย์ไฟไนต์อิลิเมนต์ไฟร์วอลล์รอยร้าวระดับผลการเรียนนิสิต บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา โปรแกรมประยุกต์ระบบ IoTระบบควบคุมความชื้นระบบควบคุมอัตรโนมัติระบบควบคุุมระบบฐานข้อมูลระบบตรวจการบ้านระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบติดตามตำแหน่งระบบทำความเย็นระเหยน้ำระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆระบบผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสุญญากาศลวดตัวนำยิ่งยวดลายมือโลจิสติกส์วงจรตรรกะวัดความยาววิเคราะห์ผลการสอบวิธีถดถอยซ้ำวิธีไฟไนต์อิเล็กเมนต์วิธีลำดับหนึ่งกับทั้งหมดวิธีหนึ่งกับทั้งหมดวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมไฟฟ้าเว็บเซอร์วิสเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์เว็บแอพพลิเคชั่นเศรษฐกิจพอเพียงสถานีตรวจวัดอากาศขนาดเล็กสภาพความเร็วลมต่ำสิ่งแวดล้อมสุ่มเห็ดออนไลน์โอเอสพีเอฟ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นางสาว ศศิธร ชลรัตน์อมฤต

sasitorn.chon@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-1074 ext 7527


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
 • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 142 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 63 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 36 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)