Search Result of "MENTOR"

About 13 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Enhanced MENTOR algorithm with ECMP routing enable

ผู้แต่ง:ImgDr.Kairat Jaroenrat, Assistant Professor, ImgPisit Charnkeitkong,

วารสาร:

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Mentor of MyCOE (2013)

นักวิจัย:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:Association of American Geographers (AAG)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Mentor of MyCOE: Certificate of Appreciation (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:AAG, NASA and USAID

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Design Algorithm for QoS Network with Flow Delay Control

ผู้แต่ง:ImgDr.Kairat Jaroenrat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:สสวท

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในช้นเรียน

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการออกแบบเครือข่าย OSPF (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเมนเทอร์ เมื่อเพิ่มการพิจารณาความหน่วงของสายสัญญาณ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgอาจารย์วุฒินันท์

แหล่งทุน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

Resume