รางวัลภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222017201620142013 >>
Publish Year Honor Award 1
2022 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,"ประกาศเกียรติคุณในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ", , คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 26 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122011 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222013 >>
Publish Year Conference Award 2
2022 inดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์,inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์,inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์,"fVSSbased secure database for IoT cloud platform", Best paper aword, -, ECTI DAMT & NCON 2022, IEEE, Jan 28 2022
2022 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,"Relationships between Vegetation Indices derived from Aerial Images and Sugarcane Growth", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น, สาขาวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022