ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2023

Publish Year National Journal 1
2023 exอริสรา เกษมจิตร์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของอ้อยโดยใช้โดรนสังเกตการณ์", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 493-505

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2023 inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์, "Swine Body Temperature Monitoring System", 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON), 8 - 10 มีนาคม 2023, กระบี่ ประเทศไทย
2023 inนางสาววีรชญา จารุปรีชาชาญ, อาจารย์, exThattapon Surasak, "Developing Healthcare Chatbot: Migrant Workers' Study With Design Implication", 2023 8th International Conference on Business and Industrial Research, ICBIR 2023, 18 - 19 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11]