แนวโน้มผลงานของเกศวรา

Journal

บทความของเกศวรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year International Journal 8
2018 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exSeidou, O, exDjibo, AG, exRakangthong, NK, "Estimation of the added value of using rainfall-runoff transformation and statistical models for seasonal streamflow forecasting", HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 630-645
2018 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exSeidou, O., exGado Djibo, A., exRakangthong, N.K., "Estimation of the added value of using rainfallโ€“runoff transformation and statistical models for seasonal streamflow forecasting", Hydrological Sciences Journal, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 630-645
2018 exAbdouramane Gado Djibo, exOusmane Seidou, exHadiza Moussa Saley, exNathalie Philippon, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exHarouna Karambiri, exJean Emmanuel Paturel, "A Copula-based Approach for Assessing Flood Protection Overtopping Associated with a Seasonal Flood Forecast in Niamey, West Africa", Journal of Geography, Environment and Earth Science International, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-22
2016 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exA. Gado Djibo, exO. Seidou, exH. Moussa Saley, ex H. Karambir, exJ. Pature, "Statistical seasonal rainfall and streamflow forecasting for the Sirba watershed, West Africa using sea surface temperature", Hydrological Sciences Journal, ปีที่ 61, ฉบับที่ 5, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 805-815
2015 exAbdouramane Gado Djibo, exHarouna Karambiri, ex Ousmane Seidou, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exNathalie Philippon, exJean Emmanuel Paturel, exHadiza Moussa Saley, "Linear and Non-Linear Approaches for Statistical SeasonalRainfall Forecast in the Sirba Watershed Region (SAHEL)", climate, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2015, หน้า 727-752
2015 exAbdouramane Gado Djiboa, exOusmane Seidou, exHarouna Karambir, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exJean Emmanuel Pature, exHadiza Moussa Saley, "Development and assessment of non-linear and non-stationary seasonal rainfall forecast models for the Sirba watershed, West Africa", Journal of Hydrology: Regional Studie, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กันยายน 2015
2015 exAbdouramane Gado Djibo, exHarouna Karambiri, exOusmane Seidou, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exJean Emmanuel Paturel, exHadiza Moussa Saley, "Statistical seasonal streamflow forecasting usingprobabilistic approach over West African Sahel", Natural Hazards, ปีที่ 79, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2015, หน้า 699-722
2015 exAmadou Angelina, exAbdouramane Gado Djibo, exOusmane Seidou, exIbrah Seidou Sanda, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, "Changes to flow regime on the Niger River at Koulokoro under a changing climate", Hydrological Sciences Journal , ปีที่ 60, ฉบับที่ 10, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2015, หน้า 1709-1723
Publish Year National Journal 5
2020 exฐิติศักดิ์ สุขเกษม, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 74-83
2019 exณัฐธยาน์ นามอินทร์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของข้าวนาหว่านน้ำตมโดยใช้ดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ Special, สิงหาคม 2019, หน้า 331-344
2017 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระดับความรุนแรงการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", ชลสาร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 33-46
2017 exกิตติพงษ์ ตุมกูล, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเทคนิคการปรับเทียบแบบจำลอง SWAT สำหรับประเมินนํ้าท่าลงอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 41-58
2016 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, "การคาดการณ์ปริมาณฝนรายฤดูกาลในพื้นที่ภูมิภาคเขตร้อนโดยการใช้แบบจำลองทางสถิติร่วมกับอุณหภูมิผิวน้ำทะเล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 33-50

Conference

การนำเสนอบทความของเกศวรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, exOusmane Seidou, exAbdouramane Gado Djibo, "Statistical Seasonal Rainfall Forecasting on the Sirba Watershed, West Africa", Proceeding of the CSCE 2013 General Conference, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2013, Montreal แคนาดา
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590075]