Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย

แนวโน้มผลงานของพัทธนันท์

Journal

บทความของพัทธนันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year National Journal 4
2016 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, "แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชุมชน", วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2016 - มกราคม 2017
2016 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ, "กระบวนการจัดการความรู้", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 2559, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
2015 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, inนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้", ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 13, มกราคม - มิถุนายน 2015
2014 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014

Conference

การนำเสนอบทความของพัทธนันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, "การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก", การนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2553, 20 สิงหาคม 2011, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520121]