แนวโน้มผลงานของวราภรณ์

Journal

บทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Journal 7
2015 exPuripat, M., exRamozzi, R., exHatanaka, M., inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exParasuk, V., exMorokuma, K., "The Biginelli Reaction Is a Urea-Catalyzed Organocatalytic Multicomponent Reaction", Journal of Organic Chemistry, ปีที่ 80, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2015, หน้า 6959-6967
2013 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Factors that Influence Stereoselectivity in Proline-Catalyzed Mannich Reactions", Asian Journal of Organic Chemistry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 85-90
2012 exเธียรกุล กังวานวงศ์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exHelen E. Keenan, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as afluorescent chemosensor to determine Ru3+", Science Asia, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 278-282
2011 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข, "Proline- and thioproline-derived enamines: The theoretical study of torsional and ring puckering conformations", Computational & Theoretical Chemistry , ปีที่ 946, ฉบับที่ 1-3, เมษายน 2011, หน้า 133-140
2011 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMungmeechai, Thanarak, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exTaylor, John A., exPhillips, D. A S, "Correlation between the shade of an azo disperse dye on poly(ethylene terephthalate) and poly(lactic acid) fibres with its spectroscopic properties in selected organic solvents", Coloration Technology, ปีที่ 127, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 217-222
2008 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exParasuk, Vudhichai, "Theoretical Investigations on the Stereoselectivity of the Proline Catalyzed Mannich Reaction in DMSO", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, ปีที่ 73, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2008, หน้า 9388-9392
2006 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, "Ab initio study of chiral recognition of beta-butyrolactone by cyclodextrins", COMPUTATIONAL SCIENCE - ICCS 2006, PT 3, PROCEEDINGS, ปีที่ 3993, กันยายน 2006, หน้า 136-142

Conference

การนำเสนอบทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Conference 11
2015 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Titanium-N-salicyl-b-amino alcohol catalyzed Strecker reaction", 16th International Conference on Density Functional Theory and its Applications (DFT2015), 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2015, Debrecen สาธารณรัฐฮังการี
2013 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exVudhichai Parasuk, "Stereochemistry of Titanium-N-salicyl-b-aminoalcohol Complexes as Catalysts for Strecker Reaction", 15th International Conference on Density Functional Theory and its Applications (DFT 2013), 9 - 14 กันยายน 2013, Durham สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2011 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exนายรตนนท์ โชติมา, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, "Molecular structures of complex between Ru(III) and 3-(2?-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine, a density functional theory study", 14th Asian Chemical Congress 2011, 6 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ.วุฒิชัย พาราสุข, "STEREOSELECTIVITY OF STRECKER REACTION CATALYZED BY TITANIUM-N-SALICYLYL-?-AMINOALCOHOL COMPLEX: A DFT STUDY", 9th Congress of the WORLD ASSOCIATION OF THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTS (WATOC 2011), 17 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2011, Santiago de Compostela อื่นๆ ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Structures of Titanium-N-salicylyl-beta-aminoalcohol Complexes", The 5th Asian Pacific Conference of Theoretical and Computational Chemistry, 8 - 14 ธันวาคม 2011, rotorua นิวซีแลนด์
2009 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Stereoselectivity of Catalyzed Mannich Reaction: Comparison between Proline and Thioproline Catalysts ", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, PACCON2009, 14 - 16 มกราคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Conformations of Proline and Thioproline Derived Enamines", The Fourth Asian Pacific Conference of Theoretical and Computational Chemistry (APCTCC-4), 21 ธันวาคม 2009 - 23 เมษายน 2010, Port Dickson มาเลเซีย
2009 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Stereoselectivities of Proline and Thioproline as Organocatalysts in Mannich Reaction: a Density Functional Study , Malaysia, December 21 – 23, 2009", The Fourth Asian Pacific Conference of Theoretical and Computational Chemistry (APCTCC-4), 21 ธันวาคม 2009 - 23 เมษายน 2010, Port Dickson มาเลเซีย
2008 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Structures of Complexes of Ru(III) and Pd(II) with 3-(2'-Thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine: a DFT Study ", World Congress of World Association of Theoretical and Computational Chemist (WATOC2008), 14 - 19 กันยายน 2008, sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Stereoselectivity of Proline-catalyzed Mannich Reaction: a Density Functional Study", the 1st WSEAS International Computational Chemistry (COMPUCHEM07), 29 - 31 ธันวาคม 2007, ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2006 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, "Ab initio study of chiral recognition of ?-butyrolactone by cyclodextrins", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1 มกราคม 2006
Publish Year National Conference 7
2011 exสุวลักษณ์ ไชยทอง, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "5,10,15,20-TETRA(p-BROMOPHENYL)PORPHYRIN AS NEW FLUORESCENTSENSOR FOR DETERMINATION OF Hg2+", 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเธียรกุล กังวานวงศ์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Meso-tetraphenylporphyrin and its Derivatives as Fluorescent Sensing for Determination of metal Cation", PERCH-CIC Congres VII, 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Effect of Ring Conformations on Stereoselectivity of Thioproline as Organocatalyst in Mannich Reaction: a Density Functional Study ", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 (PACCON 2010), 21 - 23 มกราคม 2010
2009 exนางสาวบุษบา บุญเซ่ง, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การเกิดสารเชิงซ้อนระหว่าง 2-(2'-Thiazolylazo)-5-aminoanisole กับไอออน Rhodium(III)", การประชุมวิชาการศูนญ์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6, 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exนายเธียรกุล กังวานวงศ์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Floorimetric determination of cyanide ion (CN-) by Meso-tetraphenylporphyrin/Meso-Tetraphenylporphyrin Cobalt(II) system", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exรตนนท์ โชติมา, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Samarium doped TiO2 catalysts for photodegradation of phenanthrene", International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2008, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exรตนนท์ โชติมา, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Complex Formation Between 3-(2’- Thiazolylazo)-2,6-Diaminopyridine with Ruthenium(III) Ion", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, - นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430030]