Conference

Article
Structures of Complexes of Ru(III) and Pd(II) with 3-(2'-Thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine: a DFT Study
Conference
World Congress of World Association of Theoretical and Computational Chemist (WATOC2008)
Class
นานาชาติ
Date
14 - 19 กันยายน 2008
Location
sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินและพาเพนของสารเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียมกับอนุพันธ์ของสารประกอบไ แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนงานวิจัย มก. ปี 2560 ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017