Journal

Article
Theoretical Investigations on the Stereoselectivity of the Proline Catalyzed Mannich Reaction in DMSO
Journal
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (ISSN: 00223263)
Volume
73
Issue
23
Year
ธันวาคม 2008
Page
9388-9392
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช ตอน2

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403422 ชื่อวิชา Introduction to Theoretical Organic Chemistry,1 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403522 ชื่อวิชา Physical Organic Chemistry,11 ม.ค. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403623 ชื่อวิชา Advanced Physical Organic Chemistry,2 พ.ย. 2009 - 25 ก.พ. 2010