การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช ตอน2

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Factors that Influence Stereoselectivity in Proline-Catalyzed Mannich Reactions", Asian Journal of Organic Chemistry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 85-90
2008 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exParasuk, Vudhichai, "Theoretical Investigations on the Stereoselectivity of the Proline Catalyzed Mannich Reaction in DMSO", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, ปีที่ 73, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2008, หน้า 9388-9392
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Conformations of Proline and Thioproline Derived Enamines", The Fourth Asian Pacific Conference of Theoretical and Computational Chemistry (APCTCC-4), 21 ธันวาคม 2009 - 23 เมษายน 2010, Port Dickson มาเลเซีย
2009 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Stereoselectivities of Proline and Thioproline as Organocatalysts in Mannich Reaction: a Density Functional Study , Malaysia, December 21 – 23, 2009", The Fourth Asian Pacific Conference of Theoretical and Computational Chemistry (APCTCC-4), 21 ธันวาคม 2009 - 23 เมษายน 2010, Port Dickson มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Effect of Ring Conformations on Stereoselectivity of Thioproline as Organocatalyst in Mannich Reaction: a Density Functional Study ", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 (PACCON 2010), 21 - 23 มกราคม 2010