Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2547
  • M.A. (Chinese Philology), Nanjing University, P.R. China, 2552
  • Litt.D. (Chinese Philology) , Fudan University, P.R. China, 2558

  Expertise Cloud

  4PBL modelChineseTranslationการแปลการเรียนการสอนการเรียนการสอนภาษาจีนการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจการเล่านิยายโดยวณิพกการศึกษาเปรียบเทียบความกตัญญูความคลุมเครื่อความว้าเหว่ความสัตย์จริงความหมายความหมายเชิงอรรถศาสตร์ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยคัมภีร์จงยงคาจากัดความคาเฟ่คาเฟ่ในเยาวราชธรรมวิถีนวนิยายนักศึกษาภาควิชาธุรกิจชาวจีนในประเทศไทยนิรุกติศาสตร์แนวคิดขงจื๊อบทธารณีสูตรแบบเรียนปฐมวันประเทศไทยWord - of - Mouth Waysประเภทปริทัศน์ผู้เรียนชาวไทยพยัญชนะต้น [r]พรรคคอมมิวนิสต์พระอโมฆวิชระพิธีกรรมประจำปีภาพตัวแทนภาพยนตร์ภาพลักษณ์ภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน สัทวิทยาภาษาจีน การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศภาษาจีนปัจจุบันภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนยุคใกล้ภาษาจีนและภาษาไทยภาษาไทยภาษาฮีบรูมนตรยานมังกรจีนมั่วเหยียนมิสยูนิเวิร์สโมเดล 4PBLโมเดล 4PBL Teaching approachระบบความเชื่อระบบเสียงรากเหง้าแห่งชีวิตเรื่องเปาบุ้นจิ้นเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้นลกลวดลายสัตว์มงคลละครลัทธิขงจื๊อลายสื่อวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ไวยากรณ์ศัพทมูลวิทยาศิลปะการตกแต่งสมุนไพรสรรพคุณส่วนท้ายพยางค์กลุ่ม ?สัญลักษณ์ในนวนิยายสัทวิทยาภาษาจีนโบราณสัมพันธบทสาระการเรียนรู้สำนวนจีนสำนวนไทยสำนวนภาษาจีนสำนวนสุภาษิตจีนสี่จตุรปกรณ์สื่อออนไลน์สุกี้ยูนนานแบบฉบับหมู่บ้านรักไทยเสียงพยัญชนะฐานริมฝีปากเสียงภาษาจีนโบราณเสือหงเกาเหลียงจยาจู๋หงจิ่งเทียนหม้อไฟยูนนานหลักการแปลหวาเหวินเค่อเปิ่นอรรถศาสตร์อรรถศาสตร์เชิงเปรียบเทียบอักษรจีนอักษรหมู่ ?อาหารจีนแต้จิ๋วอุปรากรท้องถิ่นของจีนอุปลักษณ์ฮก

  Interest

  ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน สัทวิทยาภาษาจีน การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.ค. 2564 - ต.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  • ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  • ต.ค. 2559 - ก.ย. 2563 หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
  • เม.ย. 2554 - ส.ค. 2554 ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.ย. 2553 - เม.ย. 2554 รองผู้อำนวยการ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2551 - ส.ค. 2553 รองผู้อำนวยการ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The strategies of using Chinese language in cosmetic advertising through the Taobao online marketplaceKeawsuwan C., Ruechai B., Chanpeng P.2024Forum for Linguistic Studies
  6(2)
  0